اطلاعات تحصیل بلاروس

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. تحصیل در بلاروس
 4. chevron_right
 5. اطلاعات تحصیل بلاروس

اطلاعات تحصیل بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ دانشگاههای‌ بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور بلاروس

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ نا معتبر در كشور بلاروس

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشور بلاروس

 

تحصیلات‌پیش‌از دانشگاه‌

‌ ‌ دوره آموزش ابتدایی در كشور بلاروس ۹ سال به طول می انجامد. دانش آموزان سپس می توانند در دبیرستان های متوسطه به مدت ۲ سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت نمایند و یا در مدارس حرفه ای یا مؤسسات آموزشی غیر دانشگاهی به مدت ۳ سال ادامه تحصیل داده، دیپلم دریافت نمایند. دانش آموختگان دبیرستان های متوسطه مجاز به ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی می باشند.

 

تحصیلات‌ دانشگاهی‌

آموزش عالی در كشور بلاروس توسط مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ارائه می شود. مراکز آموزش عالی دولتی برای متقاضیانی که در آزمون ورودی پذیرفته شوند، رایگان است. تمامی مراکز آموزش عالی غیر دولتی، شهریه دریافت می نمایند. آموزش عالی در كشور بلاروس تحت نظارت وزارت آموزش و علوم می باشد. در كشور بلاروس سه سطح آموزش عالی وجود دارد: ۱) دوره كارشناسی؛ ۲) دوره كارشناسی ارشد و دیپلم تخصصی؛  ۳) دوره نامزد علوم (سطح اول و برابر با دوره Ph.D.) و دوره دكترای علوم (سطح دوم، بالاترین درجه علمی كشور)

 

دوره‌های‌ تحصیلی‌

Bakalavr (Bachelor): شامل حداقل ۴ سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.
Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرك Magistr شامل ۱ الی ۲ سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پایان نامه و گذراندن امتحانات نهایی می باشد. مدرك Specialist Diploma به دو طریق ارائه می شود: حداقل یك سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و یا ۵ الی ۶ سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان. مدرك Specialist Diploma نشاندهنده یك تخصص حرفه ای است و دارندگان این مدرك مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دكتری می باشند. این مدرك پس از اتمام تحصیلات، دفاع از پایان نامه، و گذراندن امتحانات نهایی به دانش آموختگان ارائه می شود.
Kandidat Nauk و Doctor Nauk:

۳-۱ Kandidat Nauk (Ph.D.): شامل حداقل ۳ سال تحصیل با داشتن مدرك Specialist Diploma یا Magistr (Master). دانشجویان در این دوره با روش های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می دهند. پس از تهیه رساله دكتری و دفاع از آن، مدرك Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه می شود.

۳-۲٫ Doctor Nauk: این دوره طول مشخصی نداشته و پس از دوره Kandidat Nauk می باشد و با دفاع از رساله به اتمام می رسد. این دوره در بسیاری از كشورهای دیگر معادلی ندارد.

 

 

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه یک‌

‌مدرك Bakalavr (Bachelor) با حداقل ۴ سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل حداقل ۱۴ در رشته همگن “كارشناسی” ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیرقابل ارزشیابی” خواهد بود.

مدرك Magistr با حداقل ۱ الی ۲ سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی معتبر با معدل حداقل ۱۳ در رشته همگن “كارشناسی ارشد” ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیرقابل ارزشیابی” خواهد بود.

مدارك Specialist Diploma با حداقل ۵ الی ۶ سال تحصیل پیوسته به شرط دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی و یا ۱ الی ۲ سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی معتبر، پس از بررسی علمی كه شامل آزمون كتبی است، در صورت موفقیت “كارشناسی ارشد” ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیرقابل ارزشیابی” خواهد بود.

مدرك Kandidat Nauk با حداقل ۳ سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ در رشته همگن و ارائه دو مقاله علمی از رساله دكتری در نشریات علمی- پژوهشی معتبر “دكتری” ارزشیابی می شود.

تبصره ۴-۱: مدرك Doctor Nauk با توجه به ماهیت دوره و برگزاری آن پس از دوره Kandidat Nauk قابل ارزشیابی نیست.

تبصره ۴-۲: مدارك تحصیلات غیرحضوری در مقطع دكتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیرقابل ارزشیابی” خواهد بود.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه دو‌

‌۱٫ مدارك‌Bakalavr  صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل‌ ۴ سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبی‌ است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل و یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)، در صورت‌ موفقیت‌ “كارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شوند.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع كارشناسی چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی كه به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر ۲۰۰۸ در كشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط كمیسیون تعیین می‌گردد.

۲٫مدارك‌Magister/Specialist Diploma   صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پایان نامه یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت “كارشناسی ارشد” ارزشیابی‌ می‌شوند. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارك كارشناسی ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد الزامی است. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای كتبی، خواستار ارزشیابی مدرك Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ “کارشناسی” باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنین حالتی، متقاضی نمی تواند بعداً تقاضایی برای بررسی مدارك خود در سطح كارشناسی ارشد ارائه نماید.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع كارشناسی ارشد چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد كه به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر ۲۰۰۸ در كشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط كمیسیون تعیین می‌گردد.

‌۳٫ مدارك (Ph.D.) Kandidat Nauk كه شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در كشورهای غیراز كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه٭ كه حداقل یكی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دكتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره  ۳-۱: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

در زمان تشكیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).
دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .
موضوع آن هم راستا با رساله دكتری باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

تبصره ۳-۲: چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از دانشگاه های کشور یاد شده در مقطع دكتری منوط به ارائه حداقل یك مقاله كامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در كشورهای غیر از كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه٭ و دارای نمایه (Index) بین المللی با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۳-۱ می باشد.

٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در كشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری اوكراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چك، اسلواكی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این كه متقاضی، دانش آموخته كشور منتشر كننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

تبصره ۳-۳: مدارك تحصیلات غیرحضوری در مقطع دكتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دكتری كه به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر ۲۰۰۸ در كشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، علاوه بر لزوم انتشار حداقل یك مقاله برگرفته از رساله دكتری در نشریات علمی- پژوهشی دارای نمایه بین المللی منتشره در كشورهای غیر از كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه (وفق ضوابط ارزشیابی مدارك تحصیلی مقطع دكتری با تاریخ شروع به تحصیل قبل از نوامبر ۲۰۰۸ – تبصره ۳-۲)، احراز توانمندی‌های علمی- پژوهشی و حرفه ای این دسته از متقاضیان از طریق اخذ آزمون جامع و یا برگزاری جلسه دفاعیه الزامی است.

‌تبصره۳-۴‌: دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند ۳ نیستند.

منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسكو یا بلاروس (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دكترا) و تأیید دنشگاه محل خدمت است.

‌تبصره۳-۵‌: مدارك‌ موضوع‌ بندهای‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنكه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ ۲۰۰۲ میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذكور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند.

‌۴٫ مدارك‌ تحصیلی‌ رشته‌ زبان‌ روسی‌ از دانشگاه‌های‌ معتبر گروه دو بلاروس‌ در صورت‌ رعایت‌ سایر ضوابط، از طریق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، درخواست انتشار مقاله در مقطع دکتری)‌ قابل‌ بررسی‌ می‌باشد.

ارزشیابی‌ دانشگاههای‌ بلاروس

جدول‌ ارزشیابی‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ گروه یک  بلاروس

جدول‌ ارزشیابی‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ گروه یک  بلاروس

‌‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ کشور بلاروس

 

مدارك شرايط۱ ارزشيابي
Bakalavr(Bachelor) چهار سال تحصيل در موسسات معتبر و  داشتن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي با معدل حداقل ۱۴ در رشته همگن «كارشناسي»
Magister(Master) یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل ۱۳ در رشته همگن «كارشناسي ارشد»
Specialist Diploma ۱-   پنج الی شش سال تحصيل پیوسته در موسسات معتبر و داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی برای دوره های پیوسته۲-   یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر برای دوره های غیر پیوسته در صورت موفقيت در آزمون علمي۲،   «كارشناسي ارشد»
Kandidat Nauk(Ph.D.) حداقل سه سال تحصيل درموسسات معتبر و داشتن كارشناسي ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ در رشته همگن در صورت ارائه ۲ مقاله علمی از رساله دکتری در نشریات علمی – پژوهشی معتبر«دكتري»

۱ کلیه متقاضیان ملزم به تشکیل پرونده دانشجویی در نمایندگی علمی و یا سفارت ج.ا. ایران در بلاروس می باشند. در صورت عدم تشکیل پرونده دانشجویی و یا عدم رعایت هر یک از شروط معدل و همگن بودن رشته­های تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه های گروه دو خواهد بود. ضمناً دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.

۲در مورد مدارك Specialist Diploma اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد الزامي است.

 

جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه دو کشور جمهوری بلاروس

مدارك شرايط۱ ارزشيابي۲
Bakalavr(Bachelor) چهار سال تحصيل در موسسات معتبر و  داشتن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي در صورت موفقيت در آزمون علمي، «كارشناسي»
Specialist Diploma/ Magister(Master) ۱- پنج الی شش سال تحصيل پیوسته در موسسات معتبر و داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی۲- یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر در صورت موفقيت در آزمون علمي،      «كارشناسي ارشد»
Kandidat Nauk(Ph.D.) حداقل سه سال تحصيل درموسسات معتبر و داشتن كارشناسي ارشد معتبر چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، در صورت انتشار دو مقاله بر گرفته از رساله دكتری در نشریات معتبر علمي- پژوهشی منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، «دكتري»

۱ دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.

۲ توضیحات تکمیلی در قسمت نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه دو آورده شده است.

ارزشیابی مدارک دانش اموختگان بلاروس

نحوه ارزشیابی مدارک دانش اموختگان دانشگاه کشور بلاروس

۱- نحوه ارزشيابي مدارك  دانش آموختگان دانشگاههاي مینسک ، سماشكو، سن پطرزبورگ، (پاولوف)، دانشگاه دولتي ايروان و دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي بلوك شرق در رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي

الف ـ  شركت و قبولي در امتحان جامع علوم پايه براي تمام رشته هاي فوق الذكر

ب ـ براي دانشجويان رشته پزشكي قبولي در امتحان پره انترني و گذراندن دوره انترني در كشور

ج ـ براي دانشجويان رشته هاي دندانپزشكي و داروسازي شركت در امتحان جايابي و تكميل دوره در كشور

تبصره ۱ـ دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومي در دانشگاههاي مذكور كه متقاضي انتقال به داخل كشور مي‌باشنددر صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين نامه انتقال ملزم به قبولي در امتحان جامع علوم پايه مي باشند.

تبصره ۲ـ براي دانشجوياني كه از تاريخ ۱/۹/۲۰۰۳ در يكي از دانشگاههاي فوق الذكر در رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و يا داروسازي شروع به تحصيل نمايند در صورتي انتقال به دانشگاههاي داخل كشور و يا ارزشيابي بر اساس شرايط فوق الذكر صورت خواهد گرفت كه :

الف ـ معدل كتبي ديپلم دبيرستان نظام قديم از ۱۵به بالا و نظام جديد(پيش دانشگاهي ) از ۱۶به بالا باشد.

ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي و يا رياضي فيزيك باشد.

تبصره ۳: براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي دانش آموختگان دوره هاي اورديناتوري و يا اسپيرانتوري در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي و همچنين براي دانش آموختگان رشته هاي غير باليني كه مدرك Ph.D. اخذ نموده اند(از قبيل داروسازي و رشته هاي علوم پايه پزشكي) شرط شركت و قبولي در امتحان علوم پايه حذف مي شود.

تبصره ۴: مدارك دانشجويان شاغل به تحصيل در ساير دانشگاههاي كشورهاي روسيه ، بلاروس و مينسك در صورت انتقال به يكي از دانشگاههاي مورد تاييد و فراغت از تحصيل از اين دانشگاهها مورد ارزشيابي واقع خواهدشد.

۲- نحوه ارزشيابي مدارك دانش‌آموختگان مقاطع تخصصي دانشگاههاي سچينوا، سماشكو، سن‌پطرزبورگ، (پاولوف)،مينسك،كيف‌مركز چشم پزشكي فيدروف ، آگادمي تخصصي پزشكي سن پطرزبورگ، آگادمي تخصصي پزشكي مينسك،آكادمي تخصصي پزشكي كيف، دانشگاه دولتي ايروان

الف ـ دانش آموختگان مقطع تخصصي رشته هاي پزشكي پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات وروردي دستياري پزشكي و در صورت كسب حدنصاب نمره قبولي (۶۰% نمره كل در امتحان دستياري  مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.

ب ـ دانش آموختگان مقطع تخصصي رشته دندانپزشكي پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات ورودي تخصصي دندانپزشكي بوده و در صورت كسب حدنصاب نمره قبولي (۶۰% نمره كل) مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.

ج ـ مدارك دانش آموختگان مقطع Ph.D. رشته هاي داروسازي ، علوم پايه پزشكي و بهداشت

 

 

17 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • سلام من می خواستم داروسازی بخونم و نمره دیپلمم ۱۸ هست وپیش دانشگاهی نرفتم ایا می تونم در بلاروس داروسازی بخونم

  پاسخ
  • سلام حسین جان ممنون از سئوال مطرح شده حضرتعالی. از سال جدید دانشگاه علوم پزشکی مینسک رشته داروسازی را به زبان انگلیسی ارائه خواهد داد. معدل دیپلم شما هم خوب می باشد.
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ
 • با سلام!
  لطفا راهنمایی بفرمائید برای ورود به دوره پزشکی آیا نیاز به داشتن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی ضروری است یا فقط یکی از ان دو لازم است؟ حد نصاب معدل برای ورود به دانشگاه، معدل کتبی یا کل در نظر گرفته می شود و چند باید باشد؟
  با تشکر

  پاسخ
  • حداقل دیپلم مورد نظر هست، معدل کل دیپلم نباید زیر ۱۶ و معدل کتبی نباید کمتز از ۱۲ باشد.

   پاسخ
  • داشتن دیپلم تجربی یا ریاضی کافی است و پیش دانشگاهی که اونجا می خونید تایید سفارت می شود و بعد تایید ایران در دمدرسه بین الملل میدان فرهنگ سعادت اباد می گردد و بعنوان مدرک پیش دانشگاهی قابل قبول است و فقط باید معدل هایتان مطابق استاندارد وزارت بهداشت باشد یعنب مجموع معدل کل دیپلم و معدل کل پیش دانشگاهی تقسیم بر ۲ بالای ۱۶ باشد..

   http://www.dme.hbi.ir
   http://www.edd.behdasht.gov.ir

   پاسخ
 • سلام. ضمن عرض تشکر از پاسخ کوتاه و مفیدتان ممکن است بفرمائید زمان شروع و پایان ثبت نام در رشته پزشکی کی است؟ و از چه زمانی لازم است مدارک را ارسال کنم؟ سپاسگزارم.

  پاسخ
  • سلام شاهین جان . ممنون از سئوال خوبتان
   برای سال بعد از الان داریم ثبت نام می کنیم چون ما نماینده انحصاری دانشگاه هستیم و ظرفیت محدود است بسیاری از دانشجویان ما قبل از تکمیل ظرفیت اقدام به ثبت نام می کنند . شما می توانید از الان با تعرفه امسال برای سال بعد اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد بفرمایید. ممنون

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید …
  لطفا راهنمایی بفرمایید .
  من دیپلم فنی دارم و ۱۱ ساله هستم یعنی پیش دانشگاهی ندارم و معدلم ۱۳٫۵ هستش . خواستم بدونم میتونم واسه گذراندنه پیش دانشگاهی و کورس زبان روسی و در نهایت ورود به دانشگاه بلاروس اقدام کنم در رشتهای فنی مهندسی ؟ ممنون

  پاسخ
  • بله امکانش هست اما من متوجه سن شما نشدم
   برای ورود به بلاروس باید حداقل ۱۷ سال داشته باشد.

   پاسخ
 • با سلام معدل ارشدم ۱۶ است ایا در بلاروس میتوانم پذیرش دکترا در رشته برق گرفت.با تشکر

  پاسخ
 • با سلام
  من كارشناسي زبان روسي دارم از دانشگاه الزهرا ميخواستم براي مقطع ارشد در دانشگاه تربيت معلم بلاروس اقدام كنم ميخواستم بدونم امكانش هست؟و اين دانشگاه با توجه به تفاهم نامه هاي فرهنگي زيادي كه با ايران دارد مورد تاييد ايران است يا خير؟
  ضمن اينكه از نظر رنكينگ دانشگاه هاي بلاروس در رتبه ي ١٢قرار دارد و ٢١ رتبه بالاتر از دانشگاه دولتي زبان هاي مينسك قرار دارد.
  پيشاپيش ممنون از پاسخگوييتان

  پاسخ
  • سلام العه جان
   امیدوارم خوب باشید.
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ
 • سلام.رشته تجربی هستم ومعدل کتبی نهایی دیپلمم ۱۵٫۹۸ و معدل کل دیپلمم ۱۷٫۲۰ و معدل کل پیش دانشگاهیم ۱۴٫۳۳ آیا میتونم پزشکی بلاروس شرکت کنم؟

  پاسخ
  • سلام
   بلاروس مورد تایید وزارت بهداشت نیست مجارستان رو نوصیه میکنیم لطفا با موسسه تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ
 • باعرض سلام وخسته نباشید من میخواستم دربلاروس دندانپزشکی بخوانم اولا میخواستم ببینم دانشگاه کشورموردنظر موردتاییدوزارت بهداشت است؟دوما من معدل کل دیپلمم ۱۸/۰۷ومعدل پیش دانشگاهیم ۱۳/۱۳ است آیا ایرادی دارند برای تحصیل دربلاروس یاخیر؟متشکرم

  پاسخ
  • سلام کشور بلاروس دیگر مورد تایید وزارت بهداشت نیست لطفا با موسسه تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنیم
   فکر می کنم شما نیاز به مشاوره داشته باشید.
   مشاوره های مکا رایگان هست و هزینه ای ندارد.
   لطفا روی واتس آپ ۰۰۱۷۷۸۸۴۶۲۴۴۵ یک پیام درخواست ارسال بفرمایید تا فرم مشاوره برای شما ارسال شود.
   بعد از تکمیل فرم مشاور شما تعیین می گردد.

   البته فیلم های زیادی روی یوتیوب و آپارات داریم که می توانید ببینید.
   آدرس شبکه های اجتماعی را برای شما در زیر ارسال می کنم.
   ممنون

   ? شبکه های اجتماعی “CIS Group”
   در کانال یوتیوب ما و اینستاگرام ما فیلم های اطلاع رسانی زیادی در رابطه با کالج ها، دانشگاههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توانید اطلاعات بسیار زیادی را قبل از مشاوره دریافت دارید.
   “CIS Group”
   ? t.me/cis3000
   ? instagram.com/cis3000.canada
   ? facebook.com/cis3000
   ? aparat.com/cis3000
   ? twitter.com/cis3000
   ? linkedin.com/in/cis3000
   ? pinterest.com/cis3000
   ? Tumblr.com/blog/cis3000
   ? Mix.com/cis3000
   ? YouTube.com/cis3000
   ? http://www.cis3000.com
   ? info@cis3000.com

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

17 + 2 =

فهرست